Pierwsze 30min spotkania jest darmowe!

Wzbogacanie Życia i Biznesu poprzez Usługi Coachingowe

Warunki i Zasady Usług Coachingowych Życiowych i Biznesowych

1. Zrozumienie

1.1 Niniejsze warunki i zasady regulują świadczenie usług coachingowych życiowych i biznesowych przez firmę FuuZzi dla osób fizycznych lub organizacji (dalej zwanych "klientem"). Niniejsze warunki stanowią umowę zawartą w ramach usług świadczonych.

1.2 Termin "coaching", używany w niniejszym dokumencie, obejmuje coaching życiowy, osobisty coaching, rozwiązywanie problemów, coaching wykonawczy, coaching biznesowy, mentoring lub usługi superwizji świadczone dla klientów, coachów lub innych osób.

1.3 Coaching jest odrębny od doradztwa psychologicznego lub terapii i nie powinien być tak interpretowany.

2. Zaangażowanie

2.1 W zamian za opłaty, które płaci klient (lub osoba trzecia działająca w jego imieniu), firma FuuZzi zobowiązuje się do świadczenia usług coachingowych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

2.2 Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków i zasad oraz do spełniania obowiązków płatniczych. W przypadku, gdy opłaty pokrywane są przez osobę trzecią, uważa się ją za agenta klienta.

2.3 Data pierwszej sesji coachingowej oznacza rozpoczęcie świadczenia usług. Udział klienta w pierwszej sesji coachingowej oznacza akceptację niniejszych warunków i zasad.

3. Odpowiedzialność i Zaangażowanie

3.1 Głównym celem firmy FuuZzi jest pomoc klientowi w ustaleniu i osiągnięciu jego celów i pożądanych rezultatów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje po sesjach coachingowych. Firma FuuZzi odrzuca wszelką odpowiedzialność za działania klienta, finansowe lub inne.

3.2 Firma FuuZzi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez klienta, zarówno finansowe, jak i inne, wynikające z sesji coachingowych, ani za jakiekolwiek postrzegane niepowodzenia w osiągnięciu pożądanych rezultatów czy celów, bez względu na uzasadnienie.

4. Poufność

4.1 Informacje osobiste lub biznesowe udostępnione firmie FuuZzi podczas sesji coachingowych traktowane są jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody klienta, chyba że wymaga tego prawo.

4.2 Zarówno firma FuuZzi, jak i klient podpiszą umowę poufności, jeśli to konieczne. Firma FuuZzi szanuje prywatność klienta i prosi o pisemną zgodę przed ujawnieniem jakichkolwiek poufnych informacji osobom trzecim.

4.3 W przypadku nagłych wypadków, takich jak nagłe zachorowanie lub wypadki, klient musi podać imię i numer telefonu osoby do kontaktu w nagłych przypadkach.

4.4 Wszelka dokumentacja i informacje związane z klientem są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 2018 roku, chyba że wymaga tego prawo.

5. Członkostwo VIP i Spersonalizowane Usługi

5.1 Firma FuuZzi oferuje opcję członkostwa VIP, która pozwala klientom korzystać z ekskluzywnych przywilejów. Członkowie VIP mogą mieć możliwość dokonywania rezerwacji last-minute, otrzymywania spersonalizowanego coachingu i korzystania z dostosowanego do swoich potrzeb doświadczenia podczas sesji coachingowych.

6. Sesje Coachingowe Biznesowe

6.1 Sesje coachingowe biznesowe z firmą FuuZzi są zaprojektowane w celu rozwiązania konkretnych wyzwań i możliwości związanych z biznesem. Sesje te mogą obejmować opracowywanie planów biznesowych, strategii oraz rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemów biznesowych.

7. Czas Trwania Sesji i Zwroty

7.1 Sesje coachingowe są zazwyczaj zaplanowane na określony czas trwania, na przykład 60 minut. Firma FuuZzi rozumie, że nieprzewidziane okoliczności mogą czasami wymagać wcześniejszego zakończenia sesji.

7.2 W przypadku zakończenia sesji coachingowej przed zaplanowanym czasem z jakiegokolwiek powodu, klient ma następujące opcje:

a. Zwrot za Nieużyty Czas: Jeśli sesja kończy się przed zaplanowanym czasem, a klient życzy sobie otrzymać zwrot za nieużyty czas, firma FuuZzi zwróci część opłaty odpowiadającą nieużytemu czasowi. Zwrot zostanie przetworzony niezwłocznie.

b. Podział na Dwie Sesje: W przypadku wcześniejszego zakończenia sesji, klient może wybrać podział pozostałego czasu na dwie krótsze sesje w przyszłości. Opcja ta pozwala klientowi otrzymać pełną wartość opłaconej opłaty. Przeplanowanie sesji powinno być skoordynowane z firmą FuuZzi, aby zapewnić dostępność.

7.3 Firma FuuZzi uznaje, że nieprzewidziane zdarzenia mogą mieć miejsce, a ta klauzula ma na celu zapewnienie elastyczności w celu radzenia sobie z takimi sytuacjami. Podkreśla to nasze zaangażowanie w zapewn

ienie, aby klienci otrzymali coaching, za który zapłacili, nawet gdy sesje muszą być dostosowane.

8. Anulowanie i Zmiany Sesji

8.1 Klienci muszą zawiadomić o anulowaniu lub przełożeniu sesji co najmniej 24 godziny wcześniej. Zwrotów nie będzie przysługiwać za nieużyte sesje, chyba że zostanie udzielone odpowiednie powiadomienie.

8.2 Firma FuuZzi może być zmuszona do przełożenia sesji z powodu wyjątkowych okoliczności. W takich przypadkach podejmowane będą uzasadnione wysiłki w celu ustalenia wzajemnie satysfakcjonującego alternatywnego terminu.

8.3 Styl sesji coachingowych może być zmieniony do 2 godzin przed planowanym rozpoczęciem. Jeśli klient nie pojawi się na sesji bez uprzedniego powiadomienia lub przekładania, zostanie obciążony opłatą za sesję. Klientowi przysługuje 15-minutowy okres tolerancji na spóźnienie.

8.4 Jeśli klient przedpłaci za sesje, musi wykorzystać je w ciągu sześciu miesięcy od daty płatności, w przeciwnym razie opłata zostanie utracona.

8.5 Klienci mogą zakończyć umowę coachingową z co najmniej 24-godzinnym pisemnym wyprzedzeniem przed następną sesją. Zwrot za jakiekolwiek niewykorzystane sesje zostanie dokonany w ciągu 24 godzin.

8.6 Firma FuuZzi zastrzega sobie prawo do wczesnego zakończenia świadczenia usługi w wyjątkowych okolicznościach. W takich przypadkach klient otrzyma rozsądny okres wypowiedzenia i zostanie zrefundowany za wszystkie niewykorzystane sesje coachingowe.

8.7 Okazjonalnie firma FuuZzi może zalecić alternatywne usługi lepiej dostosowane do potrzeb klienta. Przyczyny takich zaleceń nie będą ujawnione, a klient decyduje, czy je przyjąć. Firma FuuZzi nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klienta.