Wykorzystanie Strony Internetowej FuuZzi: Zasady i Regulacje

Warunki Korzystania

Witaj w FuuZzi!

Poniższe warunki i zasady określają zasady i regulacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej FuuZzi, dostępnej pod adresem https://fuuzzi.co.uk/.

Korzystając z tej witryny internetowej, zakładamy, że akceptujesz te warunki i zasady. Prosimy, nie kontynuuj korzystania z FuuZzi, jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami i zasadami określonymi na tej stronie.

Cookies:

Ta witryna internetowa używa plików cookie w celu spersonalizowania Twojego doświadczenia online. Korzystając z FuuZzi, zgadzasz się na korzystanie z wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na Twoje urządzenie. Pliki cookie są przypisane wyłącznie do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wydała Ci cookie.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu działania naszej witryny. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie opcjonalnych. Istnieją pewne pliki cookie wymagane do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Pamiętaj, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie osób trzecich, które mogą być używane za pośrednictwem usług dostarczanych przez osoby trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej witrynie, na przykład okno wyświetlające wideo dostarczone przez osoby trzecie i zintegrowane z naszą witryną.

Licencja:

O ile nie jest inaczej ustalone, FuuZzi i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na FuuZzi. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tych materiałów na FuuZzi wyłącznie do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach i zasadach.

Nie wolno Ci:

Kopiować ani publikować materiałów z FuuZzi

Sprzedawać, wynajmować ani sublicencjonować materiałów z FuuZzi

Reprodukować, duplikować lub kopiować materiałów z FuuZzi

Redystrybuować treści z FuuZzi

Umowa ta będzie obowiązywać od dnia niniejszego.

Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. FuuZzi nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii FuuZzi, jego agentów i/lub powiązanych podmiotów. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, FuuZzi nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty powstałe i/lub poniesione w wyniku korzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie internetowej.

FuuZzi zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające te Warunki i Zasady.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Jesteś upoważniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody do tego;

Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym, między innymi, praw autorskich, patentowych ani znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;

Komentarze nie zawierają treści zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, niestosownych ani w inny sposób nielegalnych, które stanowiłyby naruszenie prywatności.

Komentarze nie będą wykorzystywane w celu werbunku ani promowania działalności gospodarczej ani prezentowania działań komercyjnych lub nielegalnych.

Niniejszym udzielasz FuuZzi nieodpłatnej licencji na korzystanie, reprodukowanie, edycję i upoważnianie innych do korzystania, reprodukowania i edycji dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłączenie do naszych Treści:

Następujące organizacje mogą linkować do naszej Strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;

Wyszukiwarki internetowe;

Organizacje informacyjne;

Dystrybutorzy katalogów online mogą linkować do naszej Strony internetowej w ten sam sposób, w jaki tworzą hiperłącza do Stron internetowych innych wymienionych firm; oraz

Globalne Przedsiębiorstwa Certyfikowane oprócz organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych i grup zbierania funduszy,

które nie mogą tworzyć hiperłączy do naszej Strony internetowej.

Te organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, pod warunkiem, że link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia ani zatwierdzenia ze strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony łączącej.

Rozważymy i zatwierdzimy inne prośby o utworzenie łączy od następujących rodzajów organizacji:

Powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej;

Strony społecznościowe typu "Dot.com";

Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

Dystrybutorzy katalogów online;

Portale internetowe;

Firmy księgowe, prawne i doradcze; oraz

Instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o utworzenie łączy od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) łącze nie spowoduje, że będziemy patrzeć na siebie niekorzystnie ani na naszych akredytowanych partnerów biznesowych; (b) organizacja nie ma negatywnych rekordów w naszym przypadku; (c) korzyść dla nas z widoczności łącza rekompensuje brak FuuZzi; oraz (d) łącze jest w kontekście informacji o zasobach ogólnych.

Te organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej strony głównej pod warunkiem, że łącze: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia ani zatwierdzenia ze strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z wymienionych organizacji w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany utworzeniem łącza do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail na adres FuuZzi. Prosimy o podanie swojego imienia, nazwy organizacji, informacji kontaktowych oraz adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których chcesz linkować do naszej Strony internetowej, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do których chcesz utworzyć łącze. Oczekuj odpowiedzi w ciągu 2-3 tygodni.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć łącza do naszej Strony internetowej w następujący sposób:

Z użyciem naszej nazwy korporacyjnej; lub

Z użyciem adresu URL, który jest łączony; lub

Używając jakiegokolwiek innego opisu naszej Strony internetowej, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie łączącej.

Nie będzie dozwolone wykorzystanie logo FuuZzi ani innych materiałów graficznych do tworzenia łączy bez zawarcia umowy licencyjnej na znak towarowy.

Odpowiedzialność za Treści:

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej Stronie internetowej. Zgadzasz się nas bronić i chronić przed wszystkimi roszczeniami zgłaszanymi na Twojej Stronie internetowej. Żadne linki nie powinny pojawić się na jakiejkolwiek Stronie internetowej, które można by interpretować jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób łamią, lub promują naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zachowujemy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek określonego linku do naszej Strony internetowej. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej Strony internetowej na naszą prośbę. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad oraz polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe tworzenie łączy do naszej Strony internetowej, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków i zasad dotyczących łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej:

Jeśli znajdziesz na naszej Stronie internetowej link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Będziemy rozważać prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do tego ani do odpowiedzi na nie bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie internetowej są poprawne. Nie gwarantujemy również ich kompletności lub dokładności, ani tego, że strona internetowa będzie dostępna lub że materiały na stronie internetowej będą aktualizowane.

Oświadczenie:

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie przedstawienia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej. Nic w niniejszym oświadczeniu nie będzie:

  • Ograniczać ani wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;

  • Ograniczać ani wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze przedstawienie;

  • Ograniczać w żaden sposób żadnej z naszych ani Twoich odpowiedzialności, które nie są dozwolone na mocy obowiązującego prawa; lub wyłączać jakiejkolwiek z naszych ani Twoich odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego oświadczenia: (a) podlegają poprzedniej sekcji; oraz (b) regulują wszelkie odpowiedzialności wynikające z niniejszego oświadczenia, w tym odpowiedzialności wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo jak strona internetowa i informacje oraz usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody o jakimkolwiek charakterze.